Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Urzędu Miasta Tychy

"eUrząd - tyski portal informacyjno - płatniczy"

Klauzula informacyjna dla klientów portalu „eUrząd – tyski portal informacyjno-płatniczy”

  1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy posiadający siedzibę w Urzędzie Miasta w Tychach, przy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@umtychy.pl lub listownie na adres Administratora.
  3. Dane osobowe, będą przetwarzane w celu założenia konta i uzyskania dostępu do kanału komunikacji z odbiorcami usług – mieszkańcami i przedsiębiorcami zainteresowanymi dostępem do informacji o własnych zobowiązaniach wobec gminy Tychy wraz z możliwością obsługi opłat za te zobowiązania online w ramach portalu.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
  5. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
  6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane czyli na potrzeby założenia konta i uzyskania dostępu do kanału komunikacji z odbiorcami usług – mieszkańcami i przedsiębiorcami zainteresowanymi dostępem do informacji o własnych zobowiązaniach wobec gminy Tychy wraz z możliwością obsługi opłat za te zobowiązania online w ramach portalu. Wszelkie wydruki papierowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
  7. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  9. Administrator nie przetwarza danych osobowych klienta w sposób zautomatyzowany.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do założenia konta na portaluLogo Uni Europejskiej z opisem