DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miasta Tychy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej "eUrząd – tyski portal informacyjno – płatniczy".

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-26
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-20

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Do oceny dostępności cyfrowej wykorzystano skaner Tingtun Checker oraz AChecker.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu.

Nawigacja

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

  • CTRL + F5 - ponowne załadowanie zawartości strony.

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, między innymi za pomocą klawiszy:

  • TAB - przejście do następnego odnośnika lub pola wprowadzania danych,
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego odnośnika lub pola wprowadzania danych,
  • ENTER - wykonanie domyślnej akcji, uruchomienie zaznaczonego odnośnika,
  • Strzałki      - przewijanie widocznej części strony za pomocą strzałek.

Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, a zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy.

Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dostępność architektoniczna

Przejdź do strony z informacją na temat dostępności architektonicznej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną w tym względzie jest Sebastian Wika, adres poczty elektronicznej: sebastian.wika@umtychy.pl bądź telefonicznie pod nr tel.: 32 776 32 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś jej elementu przysługuje każdemu. Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej której dotyczy,
  • sposób kontaktu.

Żądanie jesteśmy zobowiązani zrealizować niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnoszący żądanie zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, wraz z informacją kiedy jego realizacja będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, możemy zaproponować inny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub innego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Jeżeli żadne z zaproponowanych rozwiązań nie spełnią oczekiwań, można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Aplikacje mobilne

Urząd Miasta Tychy udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Przejdź do strony z deklaracją dostępności aplikacji mobilnej.

Dodatkowe informacje

Przejdź do strony z informacją o działalności Urzędu Miasta Tychy w tekście łatwym do czytania (ETR)

Przejdź do strony z informacją o działalności Urzędu Miasta Tychy w tekście odczytywalnym maszynowo

Przejdź do strony z informacją o działalności Urzędu Miasta Tychy w języku migowym (PJM)

Przejdź do strony z raportami o stanie zapewniania dostępności

Przejdź do strony z informacją o tym jak wnioskować o tłumacza polskiego języka migowego

Logo Uni Europejskiej z opisem