DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ

Urząd Miasta Tychy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej "eUrząd Tychy".

Data publikacji aplikacji: 2018-09-26
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-20

Aplikacja mobilna jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność architektoniczna

Przejdź do strony z informacją na temat dostępności architektonicznej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną w tym względzie jest Sebastian Wika, adres poczty elektronicznej: sebastian.wika@umtychy.pl bądź telefonicznie pod nr tel.: 32 776 32 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś jej elementu przysługuje każdemu. Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej której dotyczy,
  • sposób kontaktu.

Żądanie jesteśmy zobowiązani zrealizować niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnoszący żądanie zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, wraz z informacją kiedy jego realizacja będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, możemy zaproponować inny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub innego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Jeżeli żadne z zaproponowanych rozwiązań nie spełnią oczekiwań, można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Aplikacje mobilne

Urząd Miasta Tychy udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Dodatkowe informacje

Przejdź do strony z informacją o działalności Urzędu Miasta Tychy w tekście łatwym do czytania (ETR)

Przejdź do strony z informacją o działalności Urzędu Miasta Tychy w tekście odczytywalnym maszynowo

Przejdź do strony z informacją o działalności Urzędu Miasta Tychy w języku migowym (PJM)

Przejdź do strony z raportami o stanie zapewniania dostępności

Przejdź do strony z informacją o tym jak wnioskować o tłumacza polskiego języka migowego

Logo Uni Europejskiej z opisem